Biographie

FullSizeRender.jpg

MARY LARSSON artiste peintre,

Née à Östersund, Suède, Mary Larsson est une artiste contemporaine qui s’est installée en France,
il y a 40 ans.

Commentaire de l’artiste :

« J’ai toujours été fascinée par les belles images, par le jeu des couleurs, des formes et de la matière, et par l’expression artistique qui les met en œuvre.
Quand, jeune femme, je suis arrivée en France, j’ai été profondément émue par la peinture de Vincent Van Gogh et ses couleurs fortes. Cette découverte m’a incitée à me lancer dans la peinture. J’ai commencé cette initiation par l’exploration de la couleur pour en découvrir moi-même ses effets. 25 ans après, je peins toujours, j’explore toujours...

Peindre est une expérience passionnante qui permet de puiser son expression créatrice dans une multitude de thèmes et de techniques. J’utilise l’abstrait ou le symbolisme, pour exprimer des idées, des émotions, des sensations...
Au cours des années, ma peinture a évolué, passant par différentes phases utilisant chacune une couleur ou une technique de prédilection. Restituer le mouvement et l’émotion est une chose fascinante pour moi.

Mary Larsson är född i Östersund i Sverige men hon bor sedan 1975 i Saint- Aygulf i södra Frankrike.

Mary har alltid fascinerats av vackra bilder, färger, färgers samspel och av konst i alla dess former. När hon som ung kom till Frankrike var det efter en vistelse i Arles och mötet med Vincent Van Goghs uttrycksfulla, färgsprakande måleri, som fick Mary att börja måla. Hon sökte sig sedan fram, utbildade sig och har nu målat i nära 35 år.

”För mig är måleriet ett passionerat skapande med kreativa utflykter bland olika motiv och tekniker” förklarar Mary.

Marys bilder varierar, från abstrakta till föreställande, med ett symboliskt innehåll som förmedlar en tanke, en känsla eller ett igenkännande hos betraktaren. Hennes måleri har genomgått flera faser vad gäller såväl motiv som färgskala och teknik. Hon fascineras av att försöka fånga rörelser och känslor.

Mary arbetar främst i akryl på duk. Färgskalan är harmonisk. Hennes förkärlek för blått är periodvis påtaglig men hon har många fler färger på sin palett idag. Ibland arbetar hon med applikationsteknik.

Mary guidas i sitt måleri av minnen från sin barndom. Hon växte upp bland tomtar och troll i Lappland i norra Sverige och sedan i Jämtland i Mörsil. Hon hämtar också många bilder från det undermedvetna. Plötsligt tar fåglar, björnar, renar, hästar och sagoväsen form på duken.

”Det är inget jag bestämmer själv” berättar Mary. ”Det är färgerna som talar till mig. Jag vet inte när jag börjar på en målning vad som ska växa fram. Det är en resa i mitt inre.”

Sedan många år besöker Mary regelbundet Indien. Hon är intresserad av de österländska lärorna om universell kärlek och tron på människans unika förmåga. Det har kommit att prägla hennes skapande i såväl motiv som färgskala.

Marys målningar rör sig i mötet mellan de olika världar hon har inom sig. De talar också till betraktarens inre och ger en känsla av frid.

Mary önskar att hennes måleri, precis som dans och musik, ska skänka glädje. ”Färgerna och formerna är orden - och för mig är orden givna: Kärlek, fred och glädje.”

Mary Larsson, born in Östersund, Sweden. She has made her home in Saint-Aygulf in the south of France for the past 40 years.

Mary has always been fascinated by beautiful images, by the interplay of colours, shapes and by art in all its forms. When she came to France, as a young adult, after visiting Arles she was deeply moved by Vincent Van Gogh's paintings and his expressive use of colours. Her encounter with Van Gogh, inspired her to start painting. She started searching her own way to express herself and has now been painting for nearly 35 years.

"For me, painting is a passionate experience that finds its creative expression in a wide variety of motifs and techniques" Mary explains.

Mary’s images vary from abstract to representational, with a symbolic content that conveys a thought, a feeling, or a recognition to the beholder. Her work has undergone several phases in terms of both expression of colour range and technique. She is fascinated by trying to capture movement and emotions.

Mary works primarily in acrylic on canvas. The colour scheme is harmonious. Her passion for blue is periodically significant but she has many more colours on her palette today. Sometimes she works with application technique.

Her painting is guided by memories from her childhood. She grew up among stories of elves and trolls in northern Sweden. She also retrieves lotsof images from her subconscious. Suddenly, birds, foxes, horses, and mythical creatures take shape on the canvas. "That is nothing I decide" says Mary. "It's the colours that speak to me. I don’t know, when I start a painting, what will emerge. It's a journey in my mind. "

For many years Mary has regularly been visiting India. She takes a deep interest in the Eastern teachings of universal love and faith in man's unique ability. It has come to characterize her creativity in both design and colour range.

Mary's paintings are moving in the different worlds she has within herself. They also speak to the viewer's mind to whom they give peace.

Mary hopes her paintings, just as dance and music, will bring joy.
"Colours and shapes represent something greater to me: Love, peace and joy."